Ettevõttest

Pro Optika on Eesti kapitalil põhinev perefirma, mis avas oma esimese optikakaupluse Võru linnas 1991. aasta detsembris. 

Kindlustustingimused

PRO OPTIKA PRILLIKINDLUSTUSE TINGIMUSED

Teie ees on „Pro Optika prillikindlustuse tingimused“. Siit saab ülevaate prillikindlustuse tingimustest ja hüvitamise põhimõtetest, sealhulgas piirangutest ja välistustest. Palun võtke endale aega ja lugege kindlustustingimused läbi, vajadusel pidage meiega nõu. Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS, kindlustust vahendab Pro Optika OÜ. 

KINDLUSTUSLEPINGUGA SEOTUD ISIKUD

1. Kindlustusandja on If P&C Insurance AS (edaspidi If), äriregistri kood: 10100168, aadress: Lõõtsa 8a, 11 415 Tallinn, www.if.ee.
2. Kindlustusvõtja on isik, kes on sõlminud Ifiga kindlustuslepingu. Kindlustatu ehk kindlustatud isik on kindlustusvõtja.
3. Kindlustusandja volituse alusel vahendab prillikindlustust kindlustusagent OptiPRO OÜ (edaspidi Pro Optika), äriregistri kood: 10125659, aadress: Jüri 19a, 65608 Võru. Agent esindab Ifi kindlustuslepingute sõlmimisel sh kindlustusmaksete vastuvõtmisel, kindlustuslepingutega seotud avalduste vastuvõtmisel, kahjude käsitlemisel ja hüvitise väljamaksmisega seotud
toimingute tegemisel Eestis. Agendil ei ole õigust kindlustuslepinguid ennetähtaegselt lõpetada.

KINDLUSTUSOBJEKT

4. Kindlustusobjekt on Pro Optikast ostetud ja poliisil märgitud uued nägemis- või päikeseprillid (edaspidi prillid).
5. Prillid on kindlustatud Pro Optika ostutellimusel märgitud komplektina (raamid koos prilliklaasidega).

KINDLUSTUSSUMMA

6. Kindlustussumma on võrdne prillide ostuhinnaga ja see on märgitud poliisile.
6.1. Kui kindlustusjuhtumi toimumise ajaks on prillide hind kasvanud (nt soodustusega ostu korral), on kindlustussummaks prillide ostuhind, mitte uus hind.

KINDLUSTUSE KEHTIVUS

7. Kindlustus kehtib poliisile märgitud kindlustusperioodi jooksul.
8. Kindlustus kehtib kogu maailmas.

KINDLUSTUSJUHTUM

9. Kindlustusjuhtum on prillide äkiline ja ettenägematu hävimine või kahjustumine, mis ei ole välistatud.

VÄLISTUSED

10. If ei hüvita kahju:
10.1. kui sündmus ei vasta kindlustusjuhtumi tunnustele;
10.2. mis ei ole tingitud kindlustusjuhtumist;
10.3. kui kahju ei tekkinud äkiliselt ja ettenägematult;
10.4. kui prillid kadusid, varastati või rööviti;
10.5. mis kuulub hüvitamisele garantii alusel või hüvitatakse teise kindlustusseltsi poolt või mis on Ifi poolt teise kindlustuslepingu alusel juba hüvitatud.
11. Kindlustusjuhtumiks ei loeta prillide loomulikku kulumist, samuti kriimustumist, kui kriimud ei takista nägemist või prillide kasutamist.

MUUD VÄLISTUSED

12. If ei hüvita, kui:
12.1. kindlustusjuhtumi põhjustas tahtlikult või raske hooletuse tõttu kindlustusvõtja või isik, kelle eest kindlustusvõtja vastutab;
12.2. kindlustusvõtja või isik, kelle eest kindlustusvõtja vastutab, esitas Ifile kahjukäsitluse käigus ebaõigeid andmeid;
12.3. keegi teine on kahju hüvitanud;
12.4. kindlustusjuhtumi põhjustas tuumarelv, tuumaenergia või radioaktiivsus;
12.5. kindlustusjuhtumi põhjustas sõda või sõjasarnane olukord, ülestõus, massiline korratus.

TERRORISM

13. Terrorismiks loetakse mistahes tegu, sealhulgas vägivalla kasutamist:
13.1. mis on toime pandud ühe inimese või inimeste grupi poolt, kes tegutseb iseseisvalt või seoses mõne organisatsiooniga ja
13.2. sellel teol on poliitiline, usuline või ideoloogiline eesmärk, sh valitsuse mõjutamine või avalikkuses hirmu tekitamine poliitilisel, usulisel või ideoloogilisel eesmärgil.
14. If ei hüvita kahju, mille põhjuseks on terrorism või terrorismiakti vältimise abinõud.

RAHVUSVAHELISTEST SANKTSIOONIDEST TULENEVAD PIIRANGUD

15. Kõik riskid, mille kindlustamine on vastuolus või mis muutuvad vastuolus olevaks piirangute, keeldude või sanktsioonidega, mis kehtestati ÜRO, Euroopa Liidu, Suurbritannia ja PõhjaIirimaa Ühendatud Kuningriigi või Ameerika Ühendriikide poolt, on kindlustuskaitsest välistatud alates päevast, mil eelnimetatud piiranguid, keelde või sanktsioone kohaldatakse vastava kindlustuslepingu suhtes.
16. Kui ÜRO, Euroopa Liidu, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi või Ameerika Ühendriikide kehtestatud sanktsioonid takistavad otseselt või kaudselt kindlustusteenuse osutamist vastava kindlustuslepingu alusel, on kindlustusandjal õigus kindlustusleping üles öelda, saates kindlustusvõtjale kirjaliku teate. Kindlustusleping loetakse üles öelduks 14 päeva möödumisel päevast, mil ülesütlemisteade jõudis kindlustusvõtjani. Kommunikatsioonikatkestuse korral loetakse, et ülesütlemisteade on üle antud, kui teade on välja saadetud või teadet on üritatud välja saata.

OHUTUSNÕUDED

17. Kindlustatu peab käituma heaperemehelikult ja mõistliku hoolikusega, et vältida kahju tekkimist või suurenemist. Näiteks prilliklaase ei tohi puhastada liivase lapiga.
18. Prille taskus või kotis hoides, peavad prillid olema prillitoosis.
19. Kindlustatu peab järgima Pro Optika poolt ostuga kaasa antud kasutaja meelespead.

TEGUTSEMINE KAHJUJUHTUMI KORRAL

20. Prillide kahjustumise või hävimise korral tuleb pöörduda esimesel võimalusel Pro Optika esindusse ning esitada kahjuavaldus. Kahjuavalduse vorm on kättesaadav Pro Optika esinduses.
21. Kui prillid on alles, tuleb Pro Optikale esitada ka hävinud või kahjustunud prillid.

HÜVITIS

22. Kindlustushüvitis seisneb selles, et If maksab kindlustuslepinguga ette nähtud ulatuses Pro Optikale hüvitist prillide parandamise või asendamise eest. Kui enne prillide parandamist või asendamist on vajalik kontrollida kindlustatu nägemisteravust, hüvitab If Pro Optikale nägemisteravuse kontrolli kulu.
23. If ei maksa sama kindlustusjuhtumi eest hüvitist rohkem kui kindlustussumma, millest on lahutatud omavastutus. Omavastutuse suurus on märgitud poliisile.
24. If ega Pro Optika ei maksa kindlustusvõtjale rahalist hüvitist.

PRILLIDE ASENDAMINE

25. If maksab prillide asendamise hüvitist Pro Optikale, kui nende parandamine ei ole tehniliselt võimalik või kui parandamise kulu on suurem kui kindlustussumma. Prillide asendamise hüvitise suuruseks on kindlustussumma, millest on lahutatud omavastutus. Prillide asendamiseks loetakse kogu prillikomplekti (klaasid ja raam) välja vahetamist. NÄITEKS: Prilliraam on muljutud ja klaasides on mõra. Prille ei ole võimalik parandada. Hüvitise suuruseks on prillikomplekt ostuhind, millest on lahutatud omavastutus.
26. Prillide asendamine tähendab, et kindlustusvõtjal on õigus osta hüvitise ulatuses uued prillid Pro Optika valikust. Prillide asendamise korral peab kindlustusvõtja tasuma Pro Optikale omavastutuse.
27. Prillide asendamise korral kindlustusleping lõpeb. Kindlustusleping lõpeb päeval, mil kindlustusvõtja teatas Pro Optikale kindlustusjuhtumist, mille tõttu prillid asendatakse. Kindlustusleping lõpeb automaatselt, eraldi teadet kindlustuslepingu lõppemise kohta
kindlustusvõtjale ei edastata.

PRILLIDE PARANDAMINE

28. If maksab prillide parandamise hüvitist Pro Optikale, kui prillide parandamine on tehniliselt võimalik ja parandamise kulu on väiksem kui kindlustussumma. Prillide parandamise hüvitise suuruseks on prillide parandamise kulu, millest on lahutatud omavastutus.
NÄITEKS: Prilliraamide sang on murdunud ning prilliraami saab parandada asendades murdunud sanga uuega. Hüvitise suuruseks on prillide parandamise kulu, millest on lahutatud omavastutus.
29. Prillide parandamise korral peab kindlustusvõtja tasuma Pro Optikale omavastutuse.

OMAVASTUTUS

30. Omavastutus on kahju osa, mille kindlustusjuhtumi toimudes maksab kindlustusvõtja ise. 

KINDLUSTUSLEPINGU RIKKUMINE

31. Kui If viivitab hüvitamisega, maksab If viivist vastavalt võlaõigusseadusele.
32. Ifil on õigus hüvitamisest keelduda või hüvitist vähendada, kui kindlustusvõtja rikkus kindlustuslepingut (sh ohutusnõuded) ja rikkumine mõjutas kahju tekkimist või suurust või kahjujuhtumi asjaolude kindlakstegemist.
33. Ifil on õigus hüvitis osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui If sai kindlustuslepingu rikkumisest teada alles pärast hüvitamist.

TEADETE SAATMINE

34. Kindlustusvõtja edastab teated Ifile posti või e-posti teel. If edastab teated kindlustusvõtjale või kindlustatule e-posti teel. If kasutab posti- või e-posti aadressi või telefoninumbrit, mis on poliisil või isiku kodulehel või on muul viisil Ifile teatavaks tehtud.
35. Kindlustusvõtjal on õigus nõuda koopiat tema poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tehtud tahteavaldusest. 
36. If loeb e-kirja saatjaks isiku, kelle e-posti aadressilt kiri on saadetud, kui see aadress on kindlustuslepingu dokumentides märgitud, isiku kodulehel või muul viisil Ifile teatavaks tehtud. Palun lugege ka üldisi välistusi!

IFI KOHUSTUS TEAVITADA KINDLUSTUSVÕTJAT

37. Kui kindlustusperioodi jooksul muutub Ifi nimi või õiguslik vorm, aadress või kindlustusjärelevalve aadress, teavitab If kindlustusvõtjat sellest oma kodulehel või massimeedias.

KINDLUSTUSLEPINGU LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE

38. Kindlustusleping lõpeb poliisil märgitud kindlustusperioodi viimasel päeval.
39. Kindlustuslepingu saab lõpetada seaduses või kindlustuslepingus toodud juhtudel.
40. Kolmekümne ühe (31) päeva jooksul arvates päevast, mil If tegi hüvitamise või hüvitamisest keeldumise otsuse, saab nii kindlustusvõtja kui ka If kindlustuslepingu lõpetada, teatades sellest 31 päeva ette.
41. Kui kindlustusvõtja soovib kindlustuslepingut lõpetada, peab ta pöörduma Pro Optika esindusse või e-posti teel info@prooptika.ee.

JÄRELEVALVE, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, LEPINGULE KOHALDATAV ÕIGUS

42. Kindlustusvõtjal on õigus esitada Ifi ja kindlustusagendi peale kaebus Finantsinspektsioonile aadressil Sakala 4, 15030 Tallinn. Lepinguga seotud vaidlused lahendatakse eeskätt läbirääkimiste teel. Vaidluse kohtueelseks lahendamiseks võib pöörduda avaldusega kindlustuslepitusorgani poole (telefon 667 1800; e-post lepitus@eksl.ee; postiaadress Mustamäe tee 46, Tallinn 10612), kus lepitusmenetlus on tasuta. Kindlustuslepingust tulenev nõue tuleb esitada esmalt Ifile (Lõõtsa 8a 11415 Tallinn või info@if.ee). Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.

Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS, kindlustust vahendab Pro Optika OÜ. Tutvu Pro Optika prillikindlustuse teabedokumendi ja tingimustega TPRO-20191. Vajadusel küsi klienditeenindajalt lisainfot.

Kindlustustingimused

Minimal Price: 0,00